Dit zijn de algemene voorwaarden van:
GINYJEN
Kakistraat 2
1339 GG Almere
info@ginyjen.nl
KvK nummer 64220486
BTW nummer NL001410713B83
Rekeningnummer: NL38KNAB0413250164


Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Foto: de stoffelijke drager, door GINYJEN aan de Wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, cd of dvd.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, hierna te noemen: GINYJEN.
 • Klant: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GINYJEN en een klant, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een klant worden gehanteerd, worden door GINYJEN uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart klant akkoord te gaan en bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van GINYJEN. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van GINYJEN.nl en op verzoek van de klant schriftelijk verkrijgbaar. Bij het ondertekenen van de overeenkomst zal de klant akkoord gaan en te hebben kennisgenomen van de publicatie van de Algemene Voorwaarden op de GINYJEN website op internet (https://fotografie.ginyjen.nl).
 3. GINYJEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in 14 dagen na bekendmaking of nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van GINYJEN.nl. Indien de klant zich niet in de wijzigingen kan vinden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingen de gelegenheid schriftelijk tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar maken, waarna de wijzigingen jegens deze klant niet van toepassing zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Offerte en totstandkoming overeenkomst

 • Alle door GINYJEN gedane offertes zijn vrijblijvend. De offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
 • De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de klant GINYJEN heeft bereikt: deze acceptatie brengt met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigd met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Aanvaarding door de klant kan tot stand komen door een bevestiging van de opdracht per email of het per post retourneren van de getekende offerte.
 • Indien in de acceptatie t.a.v. de offerte voorbehouden, of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de klant is aangebracht komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat GINYJEN aan de klant heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen. Voor zoverre enige wijzigingen als bedoeld zouden leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
 • GINYJEN heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 • Voor zover de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met GINYJEN aangaat, dient deze op verzoek van GINYJEN zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant aan te tonen.

Overeenkomst

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij GINYJEN zich jegens de klant verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de aangegeven duur zoals in de overeenkomst met de klant is vermeld.
 2. Restitutie van gelden bij tussentijdse beëindiging van de looptijd van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst voor het gebruik maken van de diensten van GINYJEN door de klant een wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft als dan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt – stilzwijgend – zich akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
 4. Voor zover GINYJEN t.b.v. de klant werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, de kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
 5. GINYJEN is te alle tijden gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwaarden is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door GINYJEN geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.GINYJEN.nl zijn exclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

Betalingen

 • De klant zal de factuur van GINYJEN op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan GINYJEN heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.
 • Voor particuliere klanten geldt dat men vooraf per bankoverschrijving kan betalen of contant. Contante betaling kan alleen geschieden nadat er uitdrukkelijk per email bevestiging is geverifieerd.
 • Voor zakelijke klanten die een factuur wensen te ontvangen, wordt de factuur binnen 1 week, nadat de opdracht heeft plaatsgevonden, verstuurd door GINYJEN. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 14 dagen voldaan te worden.
 • Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij GINYJEN gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal GINYJEN naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij GINYJEN onder meer zal kunnen aanknopen bij:
  • de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van GINYJEN in rekening gebracht, – hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, – vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en – de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat GINYJEN hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
 • GINYJEN is ten alle tijden bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant. Indien noodzakelijk kan GINYJEN naar aanleiding hiervan een redelijke zekerheid – in de vorm van contante betaling een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de klant verlangen. Klant is verplicht op eerste verzoek van GINYJEN daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken. Over de waarborgsom of bankgarantie wordt geen rente vergoed.
 • Indien de klant niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, wordt dit schriftelijk of mondeling aan de klant meegedeeld. Er wordt een nieuwe en laatste termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet wordt betaald, dan wordt de klant zonder nadere aanvullende herinnering van rechtswege in gebreke gesteld.

Levering

Foto’s worden digitaal, via de media of per afdruk geleverd. Verzonden foto’s zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt binnen 6 weken de foto’s te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door GINYJEN vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Wijzigingen

Wijzigingen dient u z.s.m. aan ons door te geven per email.

Annulering

Mocht de opdracht onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.

 • Bij annuleringen binnen 48 uur voor reportage aanvang is GINYJEN genoodzaakt het afgesproken reportage-bedrag bij de klant in rekening te brengen.
 • Bij annuleringen binnen 1 maand voor aanvang reportage wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 80 euro.

Verzuim

Indien GINYJEN het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is de klant in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd. Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van GINYJEN nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met GINYJEN dan ook. De klant verricht de aan GINYJEN verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan GINYJEN heeft verstrekt.

Faillissement/surseance

Zowel GINYJEN als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. Bezit/eigendom beelddragers Foto’s blijven eigendom van GINYJEN. De klant heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de klant geen recht op overdracht van beeldbestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij GINYJEN en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met GINYJEN dan ook.

Publicatie

 1. Het is de klant enkel toegestaan foto’s te publiceren met een linkvermelding naar de website van GINYJEN, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De klant of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. GINYJEN is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van GINYJEN.

Aansprakelijkheid

 • GINYJEN is niet aansprakelijk voor schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van GINYJEN of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 • GINYJEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan GINYJEN te worden meegedeeld. GINYJEN heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.
 • Klachten kunnen per email contact doorgegeven worden. Een voorbeeld van uw klacht is zeer gewenst om te kunnen onderzoeken waar het fout gegaan zou kunnen zijn. Indien nodig wordt er een klachtenformulier ingevuld en doorgegeven aan de betreffende persoon.

Promotie

GINYJEN is vrij om de gemaakte foto’s te gebruiken als promotie en in haar portfolio van haar eigen website en op haar zakelijke pagina’s van sociale mediasites (Facebook, Instagram, etc.), tenzij uitdrukkelijk vooraf door de klant schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Overmacht

GINYJEN is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen etc.

Privacy

Gegevens van de klant zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 06-20888508. Wij zijn alle dagen telefonisch bereikbaar.
Tevens zijn wij per email bereikbaar info@ginyjen.nl. GINYJEN houdt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.