Dit zijn de algemene voorwaarden van:

GINYJEN Fotografie
Kakistraat 2
1339 GG Almere
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK nummer 64220486
BTW nummer NL001410713B83

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.) Aw: Auteurswet 1912

b.) Fotografisch werk: fotografische werken, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

c.) Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW, hierna te noemen: GINYJEN.

d.) Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW, hierna te noemen: Klant.

e.) Diensten: alle diensten die GINYJEN voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het adviseren over het fotografisch werk, het fotografisch werk, standaard digitale uitwerking van het fotografisch werk, digitale levering van het afgesproken aantal fotografisch werk, het leveren van digitale of op locatie kennisdelingsessie en/of workshop.

f.) Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

g.) Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

h.) Website: GINYJEN.nl

Toepassing
a.) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GINYJEN en een klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
b.) Door het aangaan van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met GINYJEN of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart klant akkoord te gaan en bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van GINYJEN. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van GINYJEN.nl en op verzoek van de klant schriftelijk verkrijgbaar. Bij het ondertekenen van de overeenkomst zal de klant akkoord gaan en te hebben kennisgenomen van de publicatie van de Algemene Voorwaarden op de GINYJEN website.
c.) GINYJEN is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in 14 dagen na bekendmaking of nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van fotografie.GINYJEN.nl. Indien de klant zich niet in de wijzigingen kan vinden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingen de gelegenheid schriftelijk tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar maken, waarna de wijzigingen jegens deze klant niet van toepassing zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Offerte en totstandkoming overeenkomst
a.) Alle door GINYJEN gedane offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is er een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De offerte is gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens.
b.) De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de klant GINYJEN heeft bereikt: deze acceptatie brengt met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigd met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan GINYJEN verricht inhoudende de aanvaarding van de offerte.
c.) Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met GINYJEN of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail of andere digitale berichtgeving verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van GINYJEN en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
d.) Hetzelfde tarief voor offertes geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
e.) GINYJEN behoudt zich het recht voor om vooraf te factureren. Na betaling van de factuur zal GINYJEN de opdracht gaan uitvoeren.
f.) Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft GINYJEN het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
g.) GINYJEN heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
h.) Voor zover de klant zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst met GINYJEN aangaat, dient deze op verzoek van GINYJEN zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de klant aan te tonen.

Overeenkomst
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij GINYJEN zich jegens de klant verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren of andere door GINYJEN aangeboden diensten.
a.) De overeenkomst wordt aangegaan voor de aangegeven duur zoals in de overeenkomst met de klant is vermeld.
b.) Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
c.) Restitutie van gelden bij tussentijdse beëindiging van de looptijd van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk.
d.) Indien na het sluiten van de overeenkomst voor het gebruik maken van de diensten van GINYJEN door de klant een wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft als dan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt – stilzwijgend – zich akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.
  e.) Voor zover GINYJEN t.b.v. de klant werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook (bijvoorbeeld in opdracht) welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn begrepen, de kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.
f.) GINYJEN is te alle tijden gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwaarden is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze – indien de ernst van het geval dit rechtvaardigt – deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door GINYJEN geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website fotografie.GINYJEN.nl zijn exclusief BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

  Betalingen
a.) De klant zal de factuur van GINYJEN op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan GINYJEN heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de klant op reclamatie.
b.) Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
c.) Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen na factuurdatum.
d.) Mits de opdracht binnen veertien dagen plaatsvindt, dient het totaalbedrag per omgaande voldaan te worden.
e.) Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij GINYJEN gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal GINYJEN naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij GINYJEN onder meer zal kunnen aanknopen bij:
- de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van GINYJEN in rekening gebracht,
- hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
- vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en  
- de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk. Indien aannemelijk is dat GINYJEN hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
f.) GINYJEN is ten alle tijden bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant. Indien noodzakelijk kan GINYJEN naar aanleiding hiervan een redelijke zekerheid – in de vorm van contante betaling een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de klant verlangen. Klant is verplicht op eerste verzoek van GINYJEN daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken. Over de waarborgsom of bankgarantie wordt geen rente vergoed.
g.) Indien de klant niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, wordt dit schriftelijk of mondeling aan de klant meegedeeld. Er wordt een nieuwe en laatste termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet wordt betaald, dan wordt de klant zonder nadere aanvullende herinnering van rechtswege in gebreke gesteld.  

Levering
Fotografische werken worden digitaal, via de media of per afdruk geleverd. Verzonden fotografische werken zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant. Er is geen standaard levertijd, getracht wordt binnen 6 weken de fotografische werken te leveren. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door GINYJEN vastgesteld. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.  

Wijzigingen
Wijzigingen dient u z.s.m. aan ons door te geven per email.

Annulering
Mocht de opdracht onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage telefonisch en/of per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid. a.) Bij annuleringen binnen 1 maand tot 48 uur voor aanvang reportage wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht wegens gederfde inkomsten met een minimum van 80 euro. b.) Bij annuleringen binnen 48 uur voor reportage aanvang is GINYJEN genoodzaakt het volledig afgesproken reportage-bedrag bij de klant in rekening te brengen.

Verzuim
a.) Indien GINYJEN het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn heeft ontvangen, is de klant in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd.
b.) Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten de rechte voor zijn rekening.
c.) Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van GINYJEN nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met GINYJEN dan ook.
d.) De klant verricht de aan GINYJEN verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan GINYJEN heeft verstrekt.

Faillissement/surseance
Zowel GINYJEN als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

Auteursrecht
a.) Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij GINYJEN .
b.) GINYJEN is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s die door haar zijn gemaakt, ontworpen, bedacht en op de website worden aangeboden.
c.) Doorverkoop en vermeerdering van foto’s (exploitatierecht overdragen aan derden) in welke vorm dan ook is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GINYJEN.
d.) Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.
e.) GINYJEN behoudt te allen tijde het digitale onbewerkte origineel (RAW file). Deze wordt nimmer afgegeven.

Inbreuk Auteursrecht
a.) Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van GINYJEN.
b.) Bij inbreuk komt GINYJEN een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door GINYJEN gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten zakelijke opdracht
a.) Bij elke vorm van publicatie, (een gebruikt fotografisch werk) is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (GINYJEN Fotografie, fotografie.ginyjen.nl) op of nabij de foto’s. Tenzij anders is afgesproken.
b.) De klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van GINYJEN conform artikel 25 lid1 sub c en d Aw in acht.
c.) Voor iedere inbreuk op de aan GINYJEN toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door GINYJEN gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
d.) Persberichten; Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van foto's bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de foto's in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze foto's. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met foto('s) verzendt bij het persbericht te vermelden.

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten Particuliere Opdracht
a.) Bij elke vorm van publicatie is enige vorm van naamsvermelding gewenst.
b.) Persberichten; Wanneer toestemming wordt gegeven voor het bijvoegen van fotografisch werk bij persberichten, geldt deze toestemming alleen voor het gebruik van de fotografische werken in directe relatie tot de inhoud van deze persberichten en nadrukkelijk niet voor derden die gebruik willen maken van deze fotografische werken. Deze derden dienen voor dit gebruik zelf toestemming aan te vragen. Dit dient degene die het persbericht met fotografisch werk verzendt bij het persbericht te vermelden.

Persoonsgegevens
a.) GINYJEN verzamelt persoonsgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer, en fotografisch werk na uitvoering opdracht) op grond van gerechtvaardigd belang en en/of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van toestemming. Om de opdracht uit te kunnen voeren en op te kunnen leveren heeft GINYJEN persoonsgegevens nodig. Alle gegevens zijn voldoende beveiligd.
b.) In geen geval worden persoonlijke gegevens (naam, adres, email, telefoon) doorgeven aan derden of openbaar maken.
c.) U kunt toestemming die u gegeven heeft te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door GINYJEN aan te schrijven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of indien het gaat om de nieuwsbrief door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt onderaan de e- mails die u ontvangt.

Licentie/Gebruik fotografisch werk
a.) Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door GINYJEN is omschreven in het contract en/of de daarop toeziende factuur.
b.) Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van GINYJEN , hebben bedoeld.
c.) Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in punt 2 genoemde exploitatierecht.
d.) Doorverkoop en vermeerdering van foto’s (exploitatierecht overdragen aan derden) in welke vorm dan ook is niet toegestaan behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GINYJEN.
e.) Tenzij anders overeengekomen, is de klant niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheid en rechten van derden
a.) GINYJEN is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
b.) GINYJEN is jegens de klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het fotografisch werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van GINYJEN.
c.) Bij opdrachten kan GINYJEN nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke, dan wel materiële schade tijdens een fotosessie.
d.) De aansprakelijkheid van GINYJEN is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
e.) Indien derden jegens GINYJEN en/of klant een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het fotografisch werk, dan zullen de klant en GINYJEN in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.  

Klachten
a.) Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan GINYJEN te worden meegedeeld. GINYJEN heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.
  b.) Klachten kunnen per email contact doorgegeven worden. Een voorbeeld van uw klacht is zeer gewenst om te kunnen onderzoeken waar het fout gegaan zou kunnen zijn. Indien nodig wordt er een klachtenformulier ingevuld en doorgegeven aan de betreffende persoon.  

Promotie
GINYJEN is vrij om de gemaakte fotografische werken te gebruiken voor haar portfolio, als basis verkrijgen nieuw werk, en promotiedoeleinden zoals haar website, social mediasites (Facebook, Instagram, etc.) en eventuele wedstrijden, tenzij uitdrukkelijk vooraf door de klant schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst.

Overmacht
GINYJEN is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen etc.  

Privacy
Gegevens van de klant zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.  

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 06-20888508. Wij zijn alle dagen telefonisch bereikbaar. Tevens zijn wij per email bereikbaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. GINYJEN houdt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.Versie maart 2020